PËRMBAJTJA

1.DASHURI PA DASHURI....................... 6
2.HUMBJA............................................... 9
3.IDIOT I DASHUR!................................. 15
4.ËNDËRR DASHURIE........................... 20
5.NDARJA............................................... 24
6.ISH TË DASHURIT............................... 27
7.SERENATË DASHURIE....................... 33
8.E DUA.................................................. 36
9.ILUZION............................................... 39
10.TË TJERËT......................................... 42
11.PËR MUA DHE PËR TY...................... 46
12.RROTAT E JETËS.............................. 50


Ajnure NURISHI
TRISHTIM I HIRTË

Boton
MLN “Ditët e Naimit”
Drejtor: Shaip EMËRLLAHU


U shtyp më vitin 2009,
në shtypshkronjën “Luma”, Tetovë


CIP - Katalogizimi në publikim Biblioteka popullore
dhe universitare “Sv. Kliment Ohridski”, Shkup

821.18(497).7)-32

NURISHI, Ajnure
Trishtim i hirtë: proza lirike / Ajnure Nurishi. - Tetovë: Ditët e Naimit, 2009. - 60 fq. : ilustr. : 18 cm

Du fjalë përcjellëse për librin dhe autoren / Agron Tufa: fq.
55-57

ISBN 978-608-65084-0-1
1. Agron Tufa, autor i pasthënies
COBISS.MK-ID 79877386

0 comments:

  © Blogger template 'TotuliPink' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP